Syed Umer Ali Shah

Senior Advisor
syedualishah@aliassociates.com.pk